lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

MFS

Minor Field Studies - Sida-stipendium

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till.

 

MFS-stipendium kan sökas av personer som avslutat minst 60 hp i nationalekonomi. En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till. Kostnader i samband med MFS-uppdraget täcks endast upp till det belopp som ställts till den studerandes förfogande (27 000 kronor).

MFS-stipendium kan sökas tre gånger per år. Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av uppsatsen på ca 10-12 sidor och bör innehålla

* Frågeställning

* Motivering av frågeställningens relevans

* Metod (så konkret som möjligt)

* Analytiskt ramverk (teoribakgrund)

Mer information om vad din ansökan ska innehålla finner du i det nedladdningsbara ansökningsformuläret till höger.

Studenten skall rekrytera en handledare i fält i samråd med sin handledare eller den institutionella konsulten vid Nationalekonomiska institutionen. Före utresan genomgår studenten en förberedelsekurs.

Skriftlig avrapportering i form av kandidat-, magister- eller masteruppsats skall inlämnas inom tre månader efter hemkomsten, såvida inte annat överenskommits mellan MFS-studenten och undertecknad.

Ovanstående regler gäller för MFS-studerande vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Det kan förekomma skillnader i de lokala föreskrifterna mellan olika institutionella konsulter. Det poängteras därför att annan information rörande ersättningar etc., som eventuellt lämnas eller inhämtas i samband med förberedelsekurs eller på annat sätt, inte gäller MF-uppdrag som handhas av nationalekonomiska institutionen.


 

 

 

 

Kontakt

Docent Maria Persson

maria.persson@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 70
Rum: Alfa 1:4091B

 

Ansökan

Ansökningstillfällen
SIDA håller för närvarande på att göra om hela systemet för MFS, och innan vi får nya instruktioner för det nya systemet kan vi dessvärre inte ta emot några ansökningar. Tyvärr vet vi heller inte när det nya systemet kommer vara färdigt, så vi kan inte ge besked om när (eller hur) man kommer kunna ansöka igen.