lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildningen

Syftet med doktorandprogrammet är att ge forskarstudenterna en djupare förståelse för nationalekonomi, en grundlig utbildning i forskningsmetodik och en god inblick i de problem som uppstår i forskningen och dess empiriska tillämpningar. Studenter som har avslutat sina doktorsexamen ska vara kritiska och oberoende forskare, med förmåga att planera och slutföra ett forskningsprojekt.

Kurser

Programmet består av totalt 240 hp (60 hp per år), varav 90 hp består av kurser och 150 hp består av avhandlingen.

45 hp i mikroekonomisk teori, makroekonomisk teori och ekonometri är obligatoriska (7,5 hp makroekonomi kan ersättas med andra specifika kurser om detta är lämpligt för studentens forskningsområde). Dessutom 22,5 hp i matematiska metoder och statistiska metoder och 3 poäng i research ethics. Dessa utgör kärnkurserna.

De resterande poängen kan väljas från institutionens kursprogram, tas vid andra universitet eller speciellt utformade som läskurser. Kurser som tas från vårt forskarutbildningsprogram, som en del av en magisterexamen, kan i många fall också tillgodoräknas i doktorsexamen efter en kompletterande uppgift. Alla kurser i forskarprogrammet ges på engelska.

Avhandlingen

Doktorsavhandlingen skrivs vanligtvis som en samling separata artiklar tillsammans med en introduktion. Dessa artiklar bör antingen ha publicerats i en internationell refererad tidskrift, eller ha ett format som gör dem "publicerbara". Avhandlingen består vanligtvis av tre uppsatser om de är skrivna av en författare, medan antalet ökar om mer än en uppsats har medförfattare. Minst ett papper måste vara skrivet självständigt. Alla avhandlingar diskuteras och försvaras offentligt. Ekonomihögskolan utser en officiell opponent från ett annat universitet och en betygskommitté för att bedöma avhandlingen.

Planera

Doktorandstudier börjar med de kurser som nämnts ovan; den exakta tidpunkten beror på vilka kurser som ska läsas och vilket utbud av kursen som ges vid varje termin. En tillfällig handledare, vanligtvis studierektor forskarutbildningen, utses som handledare vid start av utbildnignen. Under första året tilldelas därefter en handledare och en biträdande handledare inom doktorandens intresseområde. 

Doktoranden bör börja planera sin avhandling senast vid slutet av sitt första studieår, och avhandlingar och kurser kommer att löpa parallellt under andra och tredje året. Det sista året ägnas vanligtvis helt åt att arbeta med avhandlingen.

Licentiatexamen

Vanligtvis siktar studenter på doktorsexamen, men det är också möjligt att ta en tvåårig licentiatexamen (licentiatexamen). Kraven för inskrivning är desamma som för doktorsexamen, men examenkraven är i princip hälften av doktorsexamen, det vill säga 60 hp kurser och 60 hp avhandlingsarbete.

Allmänna studieplaner

Allmän studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi

(svenska) (English translation)

 

Studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till licentiatexamen 

(svenska) (English translation