lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Makroekonomi

Rekommenderad kursstruktur, grundnivå 31-90 hp

Makroekonomi behandlar den övergripande utvecklingen i ekonomin och makroekonomer arbetar bl.a. i Riksbanken, Europeiska Centralbanken och andra banker, på Konjunkturinstitutet, på Finansdepartementet samt andra departement och myndigheter, hos arbetsmarknadens parter, i EU:s organisation och i andra internationella organ som OECD, FN, IMF och Världsbanken.

Syftet med inriktningen mot makroekonomi är att ge ingående kunskaper och färdigheter om makroekonomins delområden och frågeställningar och därigenom förbereda för kvalificerat analytiskt arbete inom ämnet.

En makroekonom analyserar ett brett spektrum av den ekonomiska utvecklingen i ett land. Betydelsefulla frågor är bland annat vad som påverkar arbetslösheten och inflationen, vad som styr konjunktursvängningarna, d.v.s. vad som föranleder länder att växla mellan perioder av hög och låg BNP-tillväxt eller rent av minskningar av BNP, samt vilka finans- och penningpolitiska åtgärder som kan vidtas för att påverka dessa faktorer. Makroekonomer undersöker även länders växelkurssystem, vad som bestämmer växelkursens nivå samt länders övergripande handels- och förmögenhetsställning gentemot omvärlden (betalningsbalansen).

I makroekonomin studeras också långsiktig ekonomisk tillväxt, d.v.s. utvecklingen av BNP och ett lands inkomster i ett långsiktigt perspektiv. Inom detta område ställs frågor som varför vissa länders ekonomier växer snabbare än andra, varför vissa länder är rikare än andra och vilka ekonomisk-politiska åtgärder som kan vidtas för att höja tillväxten och främja individernas levnadsstandard på lång sikt.

 

Rekommenderad kursstruktur

Alt 1.
Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG41 - Makroekonomisk analys

Andra terminen (vår)
1. NEKH41 - Ekonomisk tillväxt
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt 2.
Första terminen (vår)
1. NEKH41 - Ekonomisk tillväxt
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG41 - Makroekonomisk analys

Andra terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

 

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att byta ut NEKG33 mot en annan kurs