lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mikroekonomi

Rekommenderad kursstruktur, grundnivå 31-90 hp

En mikroekonomisk inriktning ger såväl kunskap om ekonomins mest grundläggande problem som redskap för tillämpat arbete. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Genom sin generella kompetens kan en nationalekonom med inriktning mot mikroekonomi arbeta inom privata företag, inom bank- och försäkringsväsendet och inom stat och kommun.

Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader med såväl många som få aktörer. Mikroekonomisk teori utgör ett kraftfullt verktyg i flertalet av institutionens övriga inriktningar och de centrala kurserna i mikroekonomisk teori ingår därför som rekommenderade eller obligatoriska i dessa inriktningar.

Som exempel på problem vars analys kräver en mikroekonomisk bakgrund kan följande axplock nämnas. Den mikroekonomiska produktionsteorin kan användas för effektivitetsstudier av företag, branscher och institutioner inom stat och kommun. Produktions- och konsumtionsteorin används för värdering av t.ex. de miljökonsekvenser som olika handlingsalternativ är förenade med.

Den del av mikroekonomin som benämns industriell organisation/industriell ekonomi analyserar bland annat nya företags möjligheter att etablera sig på en fåtalsmarknad: Vilka företag som har starkast incitament att utveckla nya produkter; vilka möjligheter man har att upptäcka kartellbildning genom marknadsobservationer; hur tilldelning av t.ex. sändningsrätter för tredje generationens mobiltelefoni bör ske (via någon form av auktion eller via en administrativ fördelning); o.s.v. Den mikroekonomiska analysen av val under osäkerhet utgör också grunden för utformning av såväl finansiella instrument som försäkringskontrakt. Mikroekonomisk teori har på senare tid använts allt mer för att analysera företags och förvaltningars inre organisation.

Rekommenderad kursstruktur

Alt 1.
Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. Valfri kurs efter intresse

Andra terminen (vår)
1. NEKH21 - Industriell organisation
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt 2.
Första terminen (vår)
1. NEKH21 - Industriell organisation
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. Valfri kurs efter intresse

Andra terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

 

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att byta ut NEKG33 mot en annan kurs