lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Pedagogiska stödåtgärder

Resurser för studenter som av någon anledning kan behöva extra stöd under sin utbildning

Ett första steg är att du som student kontaktar en samordnare på Avdelningen för pedagogiskt stöd vid LU för att få reda på vilka resurser du kan använda dig av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid. Du behöver ett formellt intyg på att din funktionsnedsättning är varaktig.

 

Studenter med beslut om önskemål om förlängd skrivtid, tentamen i mindre grupp samt datorstöd vid tentamen

Om du studerar vid Nationalekonomiska institutionen och har ett beslut från Avd. för pedagogiska stödåtgärder vid Lunds universitet angående önskemål om förlängd tentamenstid, tentamen i mindre grupp alt. helt enskild tentamen eller datorstöd vid tentamen gäller nedanstående.


Vid terminsstart 

 • Du skall vid terminsstart kontakta institutionens studievägledare för att diskutera det pedagogiska stöd som du har önskemål om.
 • Du skall vid terminsstart presentera ditt beslut om pedagogiskt stöd för institutionens studievägledare. Ett beslut skickas ofta till oss från Avd. för pedagogiska stödåtgärder, men det ligger på ditt ansvar att tillse att vi får del av beslutet.
 • Ditt beslut måste vara aktuellt, dvs gälla för innavarande termin.


Inför tentamen

 • Du skall via epost kontakta institutionens studievägledare i god tid (minst en vecka) före aktuellt tentamensdatum.
 • Om du har önskemål om att använda dator vid tentamen skall du meddela detta i mycket god tid (minst två veckor i förväg). De datorer som används har särskilda rättstavningsprogram för svenska och engelska.
 • Studenter med beslut om önskemål om förlängd tid och tentamen i mindre grupp tenterar i en egen lokal på eller i närheten av institutionen.
 • Studenter som har beslut om önskemål om att tentera helt enskilt kan vanligtivis få detta önskemål tillgodosett, men det kan finnas tillfällen då detta inte är möjligt pga lokalbrist.
 • Förlängd tid innebär 2 timmar längre skrivtid, antingen 8.00-15.00 eller 12.00-19.00. Vid eftermiddagstentor gäller att du inte får lämna in din tenta förrän tidigast 15.00 eftersom ordinarie tentamen börjar först vid 14.00.
 • Institutionens studievägledare kontaktar dig några dagar innan aktuellt tentamensdatum med information om lokal och vad som allmänt gäller.
   
 • Notera. Om du av någon anledning inte kommer att skriva en tenta som du har anmält dig till så måste du meddela institutionens studievägledare. Att tillhandahålla särskilda lokaler och tentavakter är resurskrävande både vad gäller tid och pengar.
   

Studenter med beslut om önskemål om anteckningsstöd

 • Hanteras av Avdelningen för pedagogiskt stöd vid LU. Kontakta din handläggare om detta.
   

Studenter med beslut om önskemål om mentor

 • Hanteras av Avdelningen för pedagogiskt stöd vid LU. Kontakta din handläggare om detta.
   

Studenter med beslut om andra önskemål

 • Kontakta i ett första skede din handläggare om detta.