lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Pedagogiska stödåtgärder

Resurser för studenter som av någon anledning kan behöva extra stöd under sin utbildning

Ett första steg är att du som student kontaktar en samordnare på Avdelningen för pedagogiskt stöd vid LU för att få reda på vilka resurser du kan använda dig av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid. Du behöver ett formellt intyg på att din funktionsnedsättning är varaktig.

 

Studenter med beslut om önskemål om förlängd skrivtid, tentamen i mindre grupp samt datorstöd vid tentamen

Om du studerar vid Nationalekonomiska institutionen och har ett beslut från Avd. för pedagogiska stödåtgärder vid Lunds universitet angående önskemål om förlängd tentamenstid, tentamen i mindre grupp alt. helt enskild tentamen eller datorstöd vid tentamen gäller nedanstående.


Vid terminsstart 

 • Du skall vid terminsstart kontakta institutionens studievägledare för att diskutera det pedagogiska stöd som du har önskemål om.
 • Du skall vid terminsstart presentera ditt beslut om pedagogiskt stöd för institutionens studievägledare. Ett beslut skickas ofta till oss från Avd. för pedagogiska stödåtgärder, men det ligger på ditt ansvar att tillse att vi får del av beslutet.
 • Ditt beslut måste vara aktuellt, dvs gälla för innavarande termin.


Inför tentamen

 • Du skall via epost kontakta institutionens studievägledare i god tid (minst en vecka) före aktuellt tentamensdatum.
 • Om du har önskemål om att använda dator vid tentamen skall du meddela detta i mycket god tid (minst två veckor i förväg). De datorer som används har särskilda rättstavningsprogram för svenska och engelska.
 • Studenter med beslut om önskemål om förlängd tid och tentamen i mindre grupp tenterar i en egen lokal på eller i närheten av institutionen.
 • Studenter som har beslut om önskemål om att tentera helt enskilt kan vanligtivis få detta önskemål tillgodosett, men det kan finnas tillfällen då detta inte är möjligt pga lokalbrist.
 • Förlängd tid innebär 2 timmar längre skrivtid, antingen 8.00-15.00 eller 12.00-19.00. Vid eftermiddagstentor gäller att du inte får lämna in din tenta förrän tidigast 15.00 eftersom ordinarie tentamen börjar först vid 14.00.
 • Institutionens studievägledare kontaktar dig några dagar innan aktuellt tentamensdatum med information om lokal och vad som allmänt gäller.
   
 • Notera. Om du av någon anledning inte kommer att skriva en tenta som du har anmält dig till så måste du meddela institutionens studievägledare. Att tillhandahålla särskilda lokaler och tentavakter är resurskrävande både vad gäller tid och pengar.
   

Studenter med beslut om önskemål om anteckningsstöd

 • Har du beslut om önskemål om anteckningsstöd gäller att det oftast är enklast att skaffa detta på egen hand genom att fråga en kursare på den aktuella kursen, antingen personligen eller via kurssidan på LiveatLund.
 • Om ovanstående inte skulle lyckas så kan du kontakta institutionens studievägledare för hjälp. 
   

Studenter med beslut om önskemål om mentor

 • Har du beslut om önskemål om mentor så måste du kontakta institutionens studievägledare i mycket god tid, dvs redan vid terminsstart.
 • Du måste vara medveten om att det kan ta lite tid att hitta en lämplig mentor.
 • Du måste också vara medveten om att en mentor inte är en extralärare utan en resurs som kan hjälpa dig med exemeplvis organisation och struktur samt fungera som bollplank.
   

Studenter med beslut om andra önskemål

 • Om du har beslut om andra önskemål än ovanstående såsom exempelvis alternativa examinationsformer eller liknande så är detta något som vi diskuterar tillsammans med undervisande lärare samt personal på Avd. för pedagogiskt stöd.
 • Eventuella sådana önskemål måste diskuteras med institutionens studievägledare i mycket god tid, dvs redan vid terminsstart.
 • Alternativa examinationsformer medges endast i väldigt specialla fall då detta är mycket resurskrävande i termer av tid och pengar.