lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Distanskurs 1-30 hp

Ett flexibelt sätt att studera

Grundkursen i nationalekonomi erbjuds även som distanskurs varje termin och innehållsmässigt motsvarar kurserna varandra. Att studera på distans erbjuder dig som student större flexibilitet men med samma kvalitetskrav som våra övriga kurser. 

Obsververa. Från och med vårterminen 2024 så kommer salstentor i Lund att införas på våra distanskurser NEKA51-NEKA54.

Matematik är ett verktyg som används inom nationalekonomi och goda sådana kunskaper underlättar studierna. Har du inte läst matematik på några år är det därför en god idé att repetera framförallt Matematik C/3b/3c från gymnasiet. Delar av litteraturen är på engelska, varför det är önskvärt med goda läskunskaper i engelska språket.

För att kunna följa distanskurserna vid Nationalekonomiska institutionen krävs det att studenten har god datorkännedom. Detta innebär bland annat att man skall behärska något ordbehandlingsprogram, kunna rita figurer, kunna ladda hem och installera program, skapa pdf-filer et cetera.

Alla delkurser tenteras genom hemtentamen. Det finns inga obligatoriska träffar på plats i Lund eller några schemalagda undervisningstillfällen. Tentorna ges under lördagar/söndagar. Vidare innehåller alla delkurser internetbaserade kunskapstest och inlämningsuppgifter.

De olika delkurserna ingår inte i ett gemensamt block med ett övergripande blockbetyg efter avslutade kurser. Delkurserna registreras som enskilda kurser i ladok (oavsett om man söker kurspaketet).

För mer information om distanskurserna vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplaner och annat se länkarna nedan. 
 


Grundkurs: 1-30 hp - distanskurs, kursplaner
NEKKPA - Grundkurs (kurspaket), 1-30 hp
(Utgörs av nedanstående kurser - vilka kan sökas separat)
NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp 
NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp 
NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp 
NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp 

Kursplaner - engelska
NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp 
NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp 
NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp 
NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp 

Litteratur
Litteraturlista HT23
Litteraturlista VT23


NEKA51 och NEKA53 går första halvan av terminen och tenteras vanligtvis omkring början av november på hösten och mitten av mars på våren.
NEKA52 och NEKA54 går andra halvan av terminen och tenteras vanligtvis omkring mitten av januari på hösten och i början av juni på våren.Delkurser
NEKA51, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11hp
Mikroekonomisk teori är en teori för prisbildning. Delkursen syftar till att ge förståelse för de krafter som driver en marknadsekonomi. All ekonomisk teori handlar om knapphet; tillgången på varor och tjänster är inte oändligt stor och alla önskemål kan därmed inte tillfredsställas. Individen måste välja mellan olika alternativ; ett val som innebär en ekonomisk uppoffring. Mikroteorin handlar om detta val. Utgångspunkten för delkursen är en marknadsekonomisk lösning där individer och företag agerar utifrån de prissignaler som marknaden ger.

NEKA52, Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9hp
Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Därefter presenteras makroekonomiska teorier för att förklara uppkomsten av inflation, arbetslöshet, bytesbalansproblem och konjunktursvängningar. Vidare behandlas grunderna för stabiliseringspolitiken. Delkursen ger även en analys av faktorer som bidrar till ökad tillväxt och en översikt över den ekonomiska utvecklingen i Sverige med tonvikt på efterkrigstiden.

NEKA53, Finansiell Ekonomi, 5hp
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Kursen inleds med en genomgång av de finansiella instrumenten och elementära begrepp inom finansiell ekonomi. Därefter behandlas prisbestämning av finansiella tillgångar så som aktier, obligationer, terminer och optioner vilket utgör en central del inom kursen.

NEKA54, Internationell ekonomi, 5hp
Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna analyseras. I delkursen studeras också det internationella handelssystemets regelsystem och organisatoriska uppbyggnad, framförallt de regionala handelssammanslutningarna.
 

  

 

 

 

Kontakt

Peter Schüller
Utbildningsadministratör

peter.schuller@nek.lu.se
Telefon: +46 46 222 36 08, +46 76 723 16 60
Rum: EC1 287

Praktisk information

Tekniska krav (pdf-fil)


Kurspaketet omfattar 30hp på en termin. Du läser då NEKA51 och NEKA53 parallellt under första halvan av terminen. NEKA52 och NEKA54 läses parallellt under andra halvan av terminen. Om du vill läsa på helfart söker du lämpligen vårt kurspaket som innehåller alla fyra distanskurserna.

Du kan också söka kurserna separat. Det innebär att du kan läsa en kurs per termin (och en lämplig ordning är då att följa strukturen ovan). Du kan även söka och läsa mer än en enskild kurs under en termin. De enskilda kurserna följer upplägget för kurspaketet ovan.