lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Karriär och arbetsmarknad

Nationalekonomer har en bred och varierad arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor

Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns exempelvis inom privat näringsliv, konsultföretag och rådgivande företag, statliga verk och myndigheter, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisatio­ner, massmedia samt i nationella och interna­tionella organ.

En utbildning i nationalekonomi är ingen yrkesutbildning och nationalekonom är inget yrke i traditionell mening. Nationalekonomi är ett akademiskt och teoretiskt ämne och som nationalekonom är man en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga. Arbetsmarknaden för den som har en avancerad examen i nationalekonomi är vanligtvis god. Utifrån kopplingen till arbetsmarknaden erbjuder nationalekonomiska institutionen en utbildning som syftar till att förbereda studenten för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare.

Vad gör en nationalekonom?
Vad en nationalekonom gör varierar mycket berende på vilket intresse man har inom ämnet. Oavsett inriktning är en någorlunda gemensam nämnare att nationalekonomer sysslar med samhällsekonomiska analyser, utvärderingar, utredningar och prognoser och liknande som spänner över många och breda områden och som tar sig olika uttryck beroende på vad det är som analyseras och vad det är som utreds.

Som nationalekonom förväntas man hålla sig informerad om nya teorier och modeller inom ämnet, dvs en del av ett jobb som nationalekonom består ofta i att läsa och ta till sig akademiska texter, rapporter och utredningar samt att själv kunna skriva liknande texter och delta i olika utredningsprojekt. Att utveckla teoretiska och empiriska ekonomiska modeller och kunna lösa problem av olika slag ställer krav på en kreativ förmåga. Nationalekonomi är därför en samhällsvetenskap som kräver logiskt och analytisk tänkade.

Inom ramen för ett arbete som nationalekonom är det också viktigt att kunna hantera stora informationsmängder samt att kunna behandla sådana material på ett korrekt sätt. Denna information bearbetas och analysera ofta med ekonometriska metoder, och utifrån resultaten drar man slutsatser samt att man i flera fall ger förslag till förändringar.  


Information och statistik om arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen - yrkeskompassen

Framtidsjobb i staten 2019-2023 - rapport från ST

JUSEK - läget på arbetsarknaden

SACO - att välja yrke och utbildning

SCBs arbetskraftsbarometer